آزربايجان حاقيندا
یازار :سالار
تاریخ:سه شنبه 7 شهریور 1391-10:50

تاريخ تركان به روايت نقشه


Dosya:Türk Tarihi M.Ö.3'ncüYY2.jpg

دولت تورك هون در شرق ودر غرب دولت ترك اسكيت.ايشغوز. قرار داشت

Dosya:Türk Tarihi M.Ö.2'nciYY2.jpg

دولت هون توسعه ميابد ودولت ايشغوز در غرب به سمت اروپا حركت ميكند

Dosya:Türk Tarihi M.Ö.1'nciYY2.jpg

دولت هون توسعه يافته و در اين ميان دولت تورك يوچه به وجود ميايد

Dosya:Türk Tarihi MÖ.65 b.jpg

دولت هون تجزيه شده در شرق دولت تورك تابقاچ ايجاد شده  ونيز تركان ووهون تاسيس شده.تركان سين پي در شمال قدرت يافته انددولت هون به سه دولت غربي شرقي وشمالي تبديل شده است تركان ووسون از استقلال برخوردار شده انددر غرب دولت توركان تينگ لينگ وچن گون تاسيس شده

Dosya:Türk Tarihi 1nciYY.jpg

در اين دوران تركان قرقيز در شمال قدرت گرفته و تركان هون بطور كامل تجزيه شده اندودر افغانستان امروزين دولت تورك كوشان ايجاد شده است و در هند اولين دولت ترك به وجود امد

Dosya:Türk Tarihi 2'nciYY.jpg

در اين دوران دولت اق هون تشكيل شد و تركان تينگ لينگ بر وسعت قلمروي خود افزودند

Dosya:Türk Tarihi 300yılı.jpg

توركان يئن چين را به تصرف خود در مي اورند

Dosya:Türk Tarihi yıl400.jpg

 تركان هون وارد اروپا شده امپراطوري هون توسط خاقان اتيلا گسترش ميابد

Dosya:Türk Tarihi 451.jpg

اتيلا قسمت اعظم اروپا راتصرف ميكند تركان اوار جانشين تركان هون در شرق ميشوند تركان تابقاچ چين را به تصرف خود در مياورند توركان اق هون ايران را متعمره خود كرده ودولت ساساني را دست نشانده خود مي كنند

Dosya:Türk Tarihi yıl500.jpg

دولت هون در غرب تجزيه ميشود

Dosya:Türk Tarihi 565.jpg

دولت بزرگ گوگ تورك تاسيس ميشود  و در اطراف اين دولت دولتهاي كوچك تورك نيز تاسيس ميشود

Dosya:Türk Tarihi 600.jpg

 دولت گوگ ترك بزرگترين امپراطوري جهان را تشكيل مي دهد

Dosya:Türk Tarihi 700.jpg

دولت گوگ ترك تجزيه ميشود

Dosya:Türk Tarihi 800yılı.jpg

تاسيس امپراطوري ايغور

Dosya:Hazar Hanlığı 820.jpg تاسيس امپراطوري خزر

Dosya:Türk Tarihi 900yılında.jpg

Dosya:Türk Tarihi 1000.jpg

Dosya:Türk Tarihi 1100yılında.jpg

Dosya:Türk Tarihi 1200.jpg

Dosya:Mongol Empire map.gif

تاسيس امپراطوري مغول بزرگترين امپراطوري تاريخ

Dosya:Türk Tarihi 1300.jpg

 

Dosya:Türk Tarihi 1400.jpg

امپراطوري امير تيمور

Dosya:Delhi Sultanlığı sınırları.jpg

 

خاندان سلطنتي تيموري در هند

Dosya:Türk Tarihi 1500.jpg

Dosya:Türk Tarihi 1600.jpg

Dosya:Osmanlı Devleti'nin Genislemesi.gif

امپراطوري عثماني

Dosya:Türk Tarihi 1700.jpg

اغاز فروپاشيدولتهاي تورك

Dosya:Türk Tarihi 1800.jpg

چين به تصرف تركان منچو در مي ايد

Dosya:Türk Tarihi 1900.jpg

Dosya:Türk Tarihi 1800.jpg

تجديد حيات امپراطوري عثماني

Dosya:Türk Tarihi 1950.jpg

دول ترك محدود به تركيه و مغولستان ميشود

Dosya:Türk Tarihi 2000.jpg

قرن بيست و يكم دوران تجديد حيات توركان

qaynaq:http://turkmurunu.blogfa.comبؤلوم :