آزربايجان حاقيندا
یازار :سالار
تاریخ:سه شنبه 7 شهریور 1391-11:09

توركو ديل اويره نك(4)


درس چهارم:
حروف بي صداي ضعيف


حروفي هستند كه صداي آنها واضح و ثابت نبوده و در مواردي بويژه در بعضي اشعار و در كتب قديمي تغيير صدا مي دهند.اين بي ثباتي نه به اين معنا كه يك حرف،اصوات گوناگون دارد،بلكه به هنگام قرار گرفتن ميان و يا كنار برخي حروف مصوت ويا صامت، به حروفات ديگر تبديل مي شوند.در واقع صداي يك حرف تغيير پيدا نمي كند بلكه از صامتي به صامت ديگر تبديل مي شود.باطبع در اين جايگزيني، اصوات ِ آنان نيز تغيير پيدا خواهد كرد. اين تغييرات نيز جزو هماهنگي صامتي مي باشند البته به نسبت اينكه كدامين صامت ها با يكديگر و يا با كدامين مصوت ها هماهنگ هستند اين تغييرات انجام مي شود، واضح تر بگوييم فرض كنيد يك مصوت با يك صامت هماهنگ است اما بنا بر قانون هماهنگي مصوتي مجبوريم يك مصوت ناهماهنگ با صامت مد نظر بياوريم، از طرف ديگر اين صامت حتماً بايد آورده شود چون صامت ها جزو ريشه كلمه هستند و نمي توان در ريشه دستكاري كرد.از اين جهت به هنگام پيوند خوردن پسوندي كه مصوت و يا صامت ناهماهنگ با برخي صامتهاي ريشه(واژه ي بن-پايه) دارد،آنگاه به طور موقت در آن واژه جديد تغييرات صامتي و تبديل آنها به صامتهاي ديگر رخ مي دهد. اما اينكه چرا در ريشه تغيير پيدا نمي كند. به خاطر اينست كه ريشه هاي واژگان تركي از ابتدا با اين قانون(هماهنگي)كنار هم ساخته شده اند.

مثال:

Qutlu
Kütlü


صامت Q با مصوت U هماهنگ است.
صامت K با مصوت Ü هماهنگ است.

به عبارتي تلفظ تركيب Q با Ü ويا K با U سخت است لذا دستور و زبان تركي تاحدود زيادي از تركيب چنين حروفي در كنار هم جلوگيري كرده است.(تقريباً همواره جلوگيري كرده است) اين قبيل هماهنگي ها و اينكه كدام مصوت ها با كدام صامت ها هماهنگ هستند بعدا اشاره خواهيم كرد.

  • با پيوند هر پسوندي قرار نيست كه تغييرات صامتي انجام شود.! انواع آنها را ذيلا توضيح خواهيم داد.
  • هماهنگي صامت با مصوت بر خلاف هماهنگي مصوت با مصوت زماني معني دارد كه صامت و مصوت و يا دو صامت پشت سر هم قرار بگيرند.حال آنكه در هماهنگي مصوتي ممكن است بين دو صوت هماهنگ شده فاصله ي چندين حرفي وجود داشته باشد.حروف مذكور 8 عدد بوده و به قرار زيرند:
K,H,Q,Ç,T,Ş,S,P
از حروف فوق 5 تاي آنها در هنگام صرف با قرار گرفتن در بين دو حرف صدادار تغيير صدا مي دهند.اين تغيير به صورت زير صورت ميگيرد:K→Y
Q→Ğ
Ç→C
P→B
T→D
علاوه بر آن اگر آخرين حرف كلمه اي به يكي از حروف بي صداي ضعيف ختم شود و پشت سر آن نيز حرف((د)) صرف شود،((د))تبديل به ((ت)) مي شود.به عنوان مثال:
Gəlmək:Gəlməkdə→Gəlməktə
و همچينين برعكس يعني ((ت)) به((د)) تبديل مي شود:
Dağıt→Dağıddım
Dört→Dördüm

كلماتي كه داراي يك بند(تك هجايي)هستند تغيير صدا نمي دهند:
Ət→Ətim
İp→İpim
كلماتي كه از زبان هاي ديگر وارد تركي شده اند از اين قاعده پيروي نمي كنند به عنوان مثال:
Xaliq→Xaliqim

حروف بي صداي قوي(با ثبات):
حروفي هستند كه تغيير صدا نمي دهند.ولي حرف ((ر)) در مواردي به شكل قوي صرف ميشود طوري كه به نظر ميرسد ((ر))دوبار تلفظ ميشود((رر)).گاهي نيز اين حرف به صورت ضعيف تلفظ ميشود،مثل:
Gəlir→Gəlirr
Bir dənə→Bi dənə
چند مثال ديگر:
Oxumaq→Oxumağım
Gülmək→Gülməyim
Ağlamaq→Ağlamağım
İtmək→İtməyim
Dinmək→Dinməyim
Demək→Deməyim

بؤلوم :